Fotogalérie

 > Cena za služby+PDF

O cene za služby+tlačivá

Našim klientom poskytujeme nadštandardný servis s kvalifikovaným personálom. Ponúkame viaceré modely financovania, ktoré zohľadňujú požiadavky a možnosti klientov. Výška úhrady závisí aj od veľkosti izby a charakteru poskytovaných služieb. 

 

Odborné činnosti :
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Obslužné činnosti :
Ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, preprava, doprovod na vyšetrenie. 

Ďalšie činnosti :
Záujmová činnosť, úschova cenných vecí, osobné vybavenie, duchovná starostlivosť.

 

Podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách členíme klientov na 2 skupiny :

 

  1. Klienti, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti a u ktorých obec alebo samosprávny kraj (VÚC) požiadalo zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb – neplatia úhradu za odborné činnosti.
  2. Klienti, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, ale obec alebo VÚC nepožiadal o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb, t.j. samoplatcoviavýška poplatku za odborné činnosti závisí od stupňa odkázanosti.

Spôsob platenia:
Úhradu za sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ sociálnej služby v hotovosti alebo na účet vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca za kalendárny mesiac, v ktorom sa mu starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje. Pri nástupe alebo ukončení poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb počas kalendárneho mesiaca platí prijímateľ sociálnej služby za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia sociálnych služieb pomernú časť úhrady podľa počtu dní, počas ktorých sa mu poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.

 

Podmienky platenia:
Pri určení sumy úhrady za sociálnu službu sa vychádza z priemerných ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok a uplatnia sa každoročne od 01.04. daného roka a v súlade so VZN Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Podmienky poskytovania sociálnej služby, rozsah, výšku a spôsob úhrady za sociálnu službu v zariadení upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená medzi poskytovateľom a prijímateľom.

 

 

Našou prioritou je poskytovať maximálnu starostlivosť o klientov.

Súvisiace odkazy:

Senior Klub, n.o.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Dvory 581
020 01 Púchov
© 2013 Senior Klub Púchov n.o. All Rights Reserved.
Powered by ac.web